Πληροφορίες για το Κέντρο

Δομή

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) υπάγεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Το προσωπικό του Κέντρου απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου και φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας που βρίσκονται στο τελικό στάδιο των σπουδών τους.

Φιλοσοφία

Στο Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ., αντιλαμβανόμαστε την έννοια της υγείας, όπως και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ, 2002) ως «μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής, και κοινωνικής ευεξίας, και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».

Θεωρούμε την ψυχική υγεία ως μια κατάσταση ευημερίας, όπου ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί τις δυνατότητές του, να ανταπεξέλθει με το καθημερινό άγχος, να εργαστεί παραγωγικά και δημιουργικά, και να συνεισφέρει στην κοινότητά του.

Ο σεβασμός της ατομικότητας αλλά και των πολυπολιτισμικών χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου ανήκει στη φιλοσοφία του Κέντρου.

Αποστολή

Το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. έχει ως πρωταρχική του αποστολή την ανταπόκριση στις ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, στοχεύει σε έρευνες αναγκών της κοινωνίας και στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων του.

Ουσιαστική δραστηριότητα του Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. είναι και η εκπαίδευση/άσκηση των φοιτητών στο πεδίο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Αρμοδιότητες και σκοποί

Οι αρμοδιότητες και υπευθυνότητες του Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. είναι οι ακόλουθες:

  • Να παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας της Κύπρου.
  • Να εντοπίζει τις διάφορες εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και άλλες παρόμοιες ανάγκες της κοινότητας και να αντιδρά υπεύθυνα όταν παρουσιαστούν.
  • Να ενισχύει τις ικανότητες των μελών της κοινότητας ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.
  • Να ενισχύει την ικανότητα κατανόησης του εαυτού και των άλλων που μπορεί να διαφέρουν ως προς το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ηλικία, τα πολιτικά φρονήματα και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
  • Να παρέχει άρτια εκπαίδευση στους εκπαιδευόμενούς του και να διατηρεί επίπεδα εκπαίδευσης που να είναι σύστοιχα με τη νομοθεσία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των συμβουλευτικών του προγραμμάτων και να τα αναθεωρεί αν και όταν τούτο κριθεί αναγκαίο.
  • Να εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα χωρίς διακρίσεις στη μεταχείριση των επισκεπτών του.